ALGEMENE VOORWAARDEN NERDS ‘N SQUARES

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 

 1. IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN DE HIERNAVOLGENDE TERMEN IN DE NAVOLGENDE BETEKENIS GEBRUIKT, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS AANGEGEVEN:

 

 1. NERDS ’N SQUARES: DE GEBRUIKER VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, GEVESTIGD AAN DE BOEZEMMOLEN 1 3642 BB MIJDRECHT

 

 1. OPDRACHTGEVER: DE WEDERPARTIJ VAN NERDS ’N SQUARES.

 

 1. OVEREENKOMST: ELKE WEDERZIJDSE ACCEPTATIE MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN DIENSTEN/ZAKEN DOOR NERDS ’N SQUARES.

 

 1. PROJECTEN: DE DOOR NERDS ’N SQUARES GELEVERDE DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE ZAKEN. HIERONDER VALLEN ONDER MEER DE OVEREENKOMST TOT HET MAKEN VAN VIDEOPRODUCTIES, ANIMATIES, CONCEPTEN, MARKETING, GRAFISCHE UITINGEN EN COMMUNICATIEADVIES EN ANDERE MULTIMEDIAPRODUCTEN, EEN EN ANDER IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD, ZOALS VASTGELEGD IN EEN DOOR BEIDE PARTIJEN OVEREENGEKOMEN DOCUMENT EN DE DOCUMENTEN DIE DAARIN EVENTUEEL VAN TOEPASSING WORDEN VERKLAARD.

 

 1. WERKZAAMHEDEN: HET ZONDER ENIGE ONDERGESCHIKTHEID EN BUITEN DIENSTBETREKKING OF AANNEMING VAN WERK VERRICHTEN VAN DIENSTEN C.Q HET GEVEN VAN ADVIEZEN EN/OF LEVEREN VAN ZAKEN, IN DE MEEST RUIME ZIN VAN HET WOORD EN ZOALS VERMELDT IN DE OPDRACHTBEVESTIGING EN HET PROJECTBOEK.

 

 1. VOORWAARDEN: DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NERDS ’N SQUARES.

 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

 

 1. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP IEDERE AANBIEDING, OFFERTE EN OVEREENKOMST TUSSEN NERDS ‘N SQUARES EN EEN OPDRACHTGEVER WAAROP NERDS ’N SQUARES DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING HEEFT VERKLAARD, VOOR ZOVER VAN DEZE VOORWAARDEN NIET DOOR PARTIJEN UITDRUKKELIJK EN SCHRIFTELIJK IS AFGEWEKEN. HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST MET NERDS ‘N SQUARES HOUDT IN DAT OPDRACHTGEVER DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN ONVOORWAARDELIJK ACCEPTEERT.

 

 1. DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZIJN EVENEENS VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN MET NERDS ‘N SQUARES, VOOR DE UITVOERING WAARVAN DOOR NERDS ‘N SQUARES DERDEN DIENEN TE WORDEN BETROKKEN.

 

 1. INDIEN ÉÉN OF MEERDERE BEPALINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OP ENIG MOMENT GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIETIG ZIJN OF VERNIETIGD MOCHTEN WORDEN, DAN BLIJFT HET OVERIGE IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEPAALDE VOLLEDIG VAN TOEPASSING. NERDS ‘N SQUARES EN DE OPDRACHTGEVER ZULLEN DAN IN OVERLEG TREDEN TENEINDE NIEUWE BEPALINGEN TER VERVANGING VAN DE NIETIGE OF VERNIETIGDE BEPALINGEN OVEREEN TE KOMEN, WAARBIJ ZOVEEL ALS MOGELIJK HET DOEL EN DE STREKKING VAN DE OORSPRONKELIJKE BEPALINGEN IN ACHT WORDT GENOMEN.
 2. INDIEN NERDS ‘N SQUARES NIET STEEDS STRIKTE NALEVING VAN DEZE VOORWAARDEN VERLANGT, BETEKENT DIT NIET DAT DE BEPALINGEN DAARVAN NIET VAN TOEPASSING ZIJN, OF DAT NERDS ‘N SQUARES IN ENIGERLEI MATE HET RECHT ZOU VERLIEZEN OM IN ANDERE GEVALLEN DE STIPTE NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN TE VERLANGEN.

 

 1. EVENTUELE AFWIJKINGEN OP DEZE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS GELDIG INDIEN DEZE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK ZIJN OVEREENGEKOMEN EN GELDEN SLECHTS TEN AANZIEN VAN DE SPECIFIEKE OVEREENKOMST WAAROP DE AFWIJKINGEN BETREKKING HEBBEN.

 

 1. DE TOEPASSELIJKHEID VAN EVENTUELE INKOOP­ OF ANDERE VOORWAARDEN VAN OPDRACHTGEVER WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

 

 1. IN HET GEVAL DEZE VOORWAARDEN EN DE OVEREENKOMST ONDERLING STRIJDIGE BEPALINGEN BEVATTEN, GELDEN DE IN DE OVEREENKOMST OPGENOMEN VOORWAARDEN.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

 1. DE OFFERTES EN AANBIEDINGEN DIE DOOR NERDS ‘N SQUARES WORDEN GEDAAN ZIJN VRIJBLIJVEND EN HERROEPELIJK, TENZIJ IN DE OFFERTE EEN TERMIJN VOOR AANVAARDING IS GESTELD. INDIEN GEEN AANVAARDINGSTERMIJN IS GESTELD, KAN AAN DE OFFERTE OF AANBIEDING OP GEEN ENKELE WIJZE ENIG RECHT WORDEN ONTLEEND INDIEN DE DIENST OF DE ZAAK WAAROP DE OFFERTE OF DE AANBIEDING BETREKKING HEEFT IN DE TUSSENTIJD NIET MEER BESCHIKBAAR IS.

 

 1. HET AANBOD TOT HET AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST KAN DOOR NERDS ‘N SQUARES ZOWEL MONDELING ALS OOK SCHRIFTELIJK WORDEN GEDAAN. PAS NADAT DE OPDRACHT DOOR NERDS ‘N SQUARES IS AANVAARD EN DE SCHRIFTELIJKE OPDRACHTBEVESTIGING DOOR DE OPDRACHTGEVER ONDERTEKEND IS GERETOURNEERD OF ER EEN DIGITALE OF MONDELINGE BESVESTIGING IS GEGEVEN, IS DEZE VOOR NERDS ‘N SQUARES BINDEND.

 

 1. INDIEN DE OPDRACHT MONDELING IS VERSTREKT, DAN WEL INDIEN DE GETEKENDE OPDRACHTBEVESTIGING NOG NIET RETOUR IS ONTVANGEN, WORDT DE OVEREENKOMST GEACHT TE ZIJN TOT STAND GEKOMEN ONDER TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN OP HET MOMENT DAT NERDS ‘N SQUARES OP VERZOEK VAN OPDRACHTGEVER MET DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT IS GESTART. INDIEN DE OPDRACHTGEVER IN DIT GEVAL NIET BINNEN 2 WERKDAGEN NA HET VERZOEK REAGEERT OP DE INHOUD VAN DE OPDRACHTBEVESTIGING, DAN WORDT DEZE ALS JUIST EN VOLLEDIG AANGEMERKT EN ZIJN OPDRACHTGEVER EN NERDS ‘N SQUARES AAN DE INHOUD ERVAN GEBONDEN.

 

 1. HET DOOR OPDRACHTGEVER AAN NERDS ‘N SQUARES TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE DAN WEL MATERIAAL VOOR UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN, WORDT GELIJKGESTELD MET HET DOEN VAN HET VERZOEK ALS HIERVOOR IN LID 3 BEPAALD.

 

 1. VOOR ALLE OFFERTES EN AANBIEDINGEN GELDT VOORTS, DAT DEZE ZIJN GEBASEERD OP DE DOOR OPDRACHTGEVER VERSTREKTE GEGEVENS. BIJ GEBLEKEN ONJUISTHEID C.Q. ONVOLLEDIGHEID DAARVAN KAN OPDRACHTGEVER AAN EEN (GEACCEPTEERDE) OFFERTE OF AANBIEDING GEEN RECHTEN TEN OPZICHTE VAN NERDS ‘N SQUARES ONTLENEN. NERDS ‘N SQUARES KAN NIET AAN ZIJN OFFERTES OF AANBIEDINGEN WORDEN GEHOUDEN INDIEN OPDRACHTGEVER REDELIJKERWIJS KAN BEGRIJPEN DAT DE OFFERTES OF AANBIEDINGEN, DAN WEL EEN ONDERDEEL DAARVAN, EEN KENNELIJKE VERGISSING OF VERSCHRIJVING BEVAT.

 

 1. DE IN EEN OFFERTE OF AANBIEDING VERMELDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW EN EVENTUELE IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST TE MAKEN KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN REIS-(€0,35 PER KM) EN VERBLIJFKOSTEN, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

 

 1. DE VAN HET AANBOD DEEL UITMAKENDE DOCUMENTEN, CONCEPTEN, BEELDEN, TEKENINGEN, TECHNISCHE OMSCHRIJVINGEN, ONTWERPEN EN BEREKENINGEN, DIE DOOR NERDS ‘N SQUARES OF IN ZIJN OPDRACHT VERVAARDIGD ZIJN, BLIJVEN EIGENDOM VAN NERDS ‘N SQUARES. ZIJ MOGEN NIET ZONDER ZIJN TOESTEMMING AAN DERDEN TER HAND WORDEN GESTELD OF GETOOND. ZIJ MOGEN EVENMIN ZONDER TOESTEMMING VAN NERDS ‘N SQUARES WORDEN GEKOPIEERD OF ANDERSZINS VERMENIGVULDIGD. INDIEN GEEN OPDRACHT WORDT VERLEEND DIENEN DEZE BESCHEIDEN BINNEN 14 DAGEN NA EEN DAARTOE DOOR NERDS ‘N SQUARES GEDAAN VERZOEK FRANCO AAN HEM TE WORDEN TOEGEZONDEN.

 

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS VERPLICHT OM DE HAAR OPGEDRAGEN WERKZAAMHEDEN ALS EEN GOED EN ZORGVULDIG OPDRACHTNEMER UIT TE (DOEN) VOEREN. ALLE DIENSTEN VAN NERDS ‘N SQUARES WORDEN UITGEVOERD OP BASIS VAN EEN INSPANNINGSVERBINTENIS TENZIJ EN VOOR ZOVER IN DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST NERDS ‘N SQUARES UITDRUKKELIJK EEN RESULTAAT HEEFT TOEGEZEGD EN HET BETREFFENDE RESULTAAT TEVENS MET VOLDOENDE BEPAALDHEID IS OMSCHREVEN.

 

 1. INDIEN EN VOOR ZOVER EEN GOEDE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST DIT VEREIST, HEEFT NERDS ‘N SQUARES HET RECHT BEPAALDE WERKZAAMHEDEN TE LATEN VERRICHTEN DOOR HULPPERSONEN, FREELANCERS EN DERDEN. DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 7:404, 7:407 LID 2 EN 7:409 BW WORDT UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. BIJ HET INSCHAKELEN VAN DERDEN ZAL NERDS ‘N SQUARES DE NODIGE ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEMEN.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN TEKORTKOMINGEN VAN DERDEN EN GAAT ER VAN UIT EN BEDINGT ZO NODIG BIJ DEZEN, DAT ELKE OPDRACHT AAN NERDS ‘N SQUARES DE BEVOEGDHEID INHOUDT OM EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN DERDEN MEDE NAMENS DE OPDRACHTGEVER TE AANVAARDEN.

 

 1. DE OPDRACHTGEVER DRAAGT ER ZORG VOOR DAT ALLE GEGEVENS, WAARVAN NERDS ‘N SQUARES AANGEEFT DAT DEZE NOODZAKELIJK ZIJN OF WAARVAN DE OPDRACHTGEVER REDELIJKERWIJS BEHOORT TE BEGRIJPEN DAT DEZE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST, TIJDIG AAN NERDS ‘N SQUARES WORDEN VERSTREKT.

 

 1. INDIEN DE VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST BENODIGDE GEGEVENS NIET TIJDIG AAN NERDS ‘N SQUARES ZIJN VERSTREKT, HEEFT NERDS ‘N SQUARES HET RECHT DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST OP TE SCHORTEN EN / OF DE UIT DE VERTRAGING VOORTVLOEIENDE EXTRA KOSTEN VOLGENS DE DAN GEBRUIKELIJKE TARIEVEN AAN DE OPDRACHTGEVER IN REKENING TE BRENGEN. DE UITVOERINGSTERMIJN VANGT NIET EERDER AAN DAN NADAT DE OPDRACHTGEVER DE GEGEVENS AAN NERDS ‘N SQUARES TER BESCHIKKING HEEFT GESTELD.

 

 1. INDIEN IS OVEREENGEKOMEN DAT DE OVEREENKOMST IN FASEN ZAL WORDEN UITGEVOERD KAN NERDS ‘N SQUARES DE UITVOERING VAN DIE ONDERDELEN DIE TOT EEN VOLGENDE FASE BEHOREN OPSCHORTEN TOTDAT OPDRACHTGEVER DE RESULTATEN VAN DE DAARAAN VOORAFGAANDE FASE SCHRIFTELIJK HEEFT GOEDGEKEURD.

 

 1. DE VERZENDING VAN TE LEVEREN ZAKEN GESCHIEDT OP DE WIJZE ALS DOOR NERDS ‘N SQUARES AANGEGEVEN. WENST DE OPDRACHTGEVER EEN ZENDING ANDERS TE ONTVANGEN, ZOALS ONDER MEER DOOR SNEL- OF EXPRESVERZENDING, DAN ZIJN DE EXTRA KOSTEN HIERAAN VERBONDEN VOOR REKENING VAN OPDRACHTGEVER.

 

ARTIKEL 5. LEVERING EN WIJZIGING IN DE OPDRACHT

 

 1. NERDS ‘N SQUARES GAAT NA ONTVANGST VAN DE BENODIGDE GEGEVENS, TEKSTEN EN/OF BEELDMATERIAAL ZO SPOEDIG MOGELIJK VAN START MET HET AANMAKEN VAN DE OVEREENGEKOMEN ZAKEN EN/OF DIENSTEN EN DEELT OPDRACHTGEVER DE VERWACHTE LEVERTIJD MEE.

 

 1. EEN DOOR NERDS ‘N SQUARES OPGEGEVEN TERMIJN VAN LEVERING HEEFT, TENZIJ DAARVAN SCHRIFTELIJK WORDT AFGEWEKEN, SLECHTS EEN INDICATIEVE STREKKING. LEVERTIJDEN WORDEN STEEDS BIJ BENADERING VASTGESTELD.

 

 1. INDIEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST BLIJKT DAT HET VOOR EEN BEHOORLIJKE UITVOERING NOODZAKELIJK IS OM DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN TE WIJZIGEN OF AAN TE VULLEN, ZULLEN PARTIJEN TIJDIG EN IN ONDERLING OVERLEG DE OVEREENKOMST DIENOVEREENKOMSTIG AANPASSEN.

 

 1. INDIEN DE OVEREENKOMST IS GEWIJZIGD OF AANGEVULD, DAN IS NERDS ‘N SQUARES GERECHTIGD OM DAARAAN EERST UITVOERING TE GEVEN NADAT PARTIJEN OVEREENSTEMMING HEBBEN OVER ALLE WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN, DAARONDER BEGREPEN HET TE BEPALEN TIJDSTIP VAN VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN, BELONING EN ANDERE VOORWAARDEN. HET NIET OF NIET ONMIDDELLIJK UITVOEREN VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST LEVERT GEEN WANPRESTATIE VAN NERDS ‘N SQUARES OP EN IS VOOR OPDRACHTGEVER GEEN GROND OM DE OVEREENKOMST OP TE ZEGGEN OF TE ONTBINDEN.

 

 1. INDIEN EEN VASTE VERGOEDING IS OVEREENGEKOMEN ZAL NERDS ‘N SQUARES DAARBIJ AANGEVEN IN HOEVERRE DE WIJZIGING OF AANVULLING VAN DE OVEREENKOMST EEN OVERSCHRIJDING VAN DIT HONORARIUM TOT GEVOLG HEEFT.

 

 1. VERANDERINGEN IN EEN AL VERSTREKTE OPDRACHT AANGEBRACHT, KUNNEN TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE OORSPRONKELIJK OVEREENGEKOMEN LEVERTIJD DOOR NERDS ‘N SQUARES WORDT OVERSCHREDEN; IN DAT GEVAL IS ARTIKEL 11 LID 11 VAN OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING.

 

 1. INDIEN DE WIJZIGING EEN VERMINDERING VAN WERKZAAMHEDEN INHOUDT, IS ARTIKEL 8 LID 4 VAN TOEPASSING.

 

 1. MOCHT NERDS ‘N SQUARES ONVERHOOPT NIET IN STAAT ZIJN BINNEN OVEREENGEKOMEN FATALE LEVERTIJD AAN ZIJN VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN, KAN NERDS ‘N SQUARES ALLEEN SCHRIFTELIJK IN GEBREKE WORDEN GESTELD, WAARBIJ NERDS ‘N SQUARES EEN TERMIJN VAN MINIMAAL 14 DAGEN GEGUND WORDT OM HAAR VERPLICHTINGEN ALSNOG NA TE KOMEN.

ARTIKEL 6. VERGOEDINGEN

 

 1. DE VERGOEDING EN EVENTUELE KOSTENRAMINGEN ZIJN IN EURO’S EN EXCLUSIEF BTW EN EVENTUELE REIS- (€ 0,35 PER KM) EN VERBLIJFKOSTEN.

 

 1. INDIEN NERDS ‘N SQUARES DAT WENSELIJK ACHT, IS NERDS ‘N SQUARES GERECHTIGD OM AAN OPDRACHTGEVER EEN REDELIJK VOORSCHOT OP DE VERGOEDING VOOR DE NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN TE VRAGEN. NERDS ‘N SQUARES IS GERECHTIGD OM DE AANVANG VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN OP TE SCHORTEN TOTDAT HET VOORSCHOT IS VOLDAAN DAN WEL DAARVOOR VOLDOENDE ZEKERHEID IS GESTELD.

 

 1. DE VERGOEDING IS OP GEEN ENKELE WIJZE AFHANKELIJK VAN DE UITKOMST VAN DE VERLEENDE OPDRACHT. DE OMZETBELASTING KOMT TEN LASTE VAN DE OPDRACHTGEVER.

 

 1. INDIEN OPDRACHTGEVER EN NERDS ‘N SQUARES GEEN VAST BEDRAG T.B.V. EEN BEPAALDE OPDRACHT OF PER KALENDERJAAR C.Q. BOEKJAAR ZIJN OVEREENGEKOMEN, WORDT DE VERGOEDING VASTGESTELD AAN DE HAND VAN HET UURHONORARIUM EN HET TOTAAL VAN DE DOOR NERDS ‘N SQUARES BESTEDE TIJD.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD TOT VERHOGING VAN DE VERGOEDING ZONDER DAT DE OPDRACHTGEVER IN DAT GEVAL GERECHTIGD IS OM DE OVEREENKOMST OM DIE REDEN TE ONTBINDEN, INDIEN DE VERHOGING VAN DE PRIJS VOORTVLOEIT UIT EEN BEVOEGDHEID OF VERPLICHTING ALS GEVOLG VAN DE WET- OF REGELGEVING OF HAAR OORZAAK VINDT IN EEN STIJGING VAN BIJV. LONEN OF OP ANDERE GRONDEN DIE BIJ HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST REDELIJKERWIJS NIET VOORZIENBAAR WAREN.

 

 1. BOVENDIEN MAG NERDS ‘N SQUARES DE VERGOEDING VERHOGEN WANNEER TIJDENS DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN BLIJKT DAT OORSPRONKELIJK OVEREENGEKOMEN DAN WEL VERWACHTE HOEVEELHEID WERK IN ZODANIGE MATE ONVOLDOENDE WERD GESCHAT BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST, EN DAT NIET TOEREKENBAAR IS AAN NERDS ‘N SQUARES, DAT IN REDELIJKHEID NIET VAN NERDS ‘N SQUARES MAG WORDEN VERWACHT DE OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN TEGEN DE OORSPRONKELIJK OVEREENGEKOMEN VERGOEDING. INDIEN DE VERHOGING IN DIT EN HET VOORGAANDE LID MEER DAN 10% BEDRAAGT, HEEFT DE OPDRACHTGEVER HET RECHT DE OVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG OP TE ZEGGEN. INDIEN EEN VERHOGING PLAATSVINDT GEDURENDE DE EERSTE DRIE MAANDEN NA HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST, KAN DE OPDRACHTGEVER DE OVEREENKOMST OPZEGGEN ONGEACHT HET PERCENTAGE VAN DE VERHOGING.

 

 1. ALLE REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN, PM- EN STELPOSTEN, EN KOSTEN VOOR AFKOOP VAN MUZIEKRECHTEN WORDEN BESCHOUWD ALS ADDITIONELE KOSTEN EN WORDEN NIET MEEGENOMEN IN DE OFFERTE. DEZE WORDEN APART TOEGEVOEGD AAN DE EINDFACTUURALS NACALCULATIE. NERDS ‘N SQUARES IS NIET VERPLICHT DE FYSIEKE BONNEN TE OVERHANDIGEN AAN OPDRACHTGEVER. WEL ZULLEN DE GEMAAKTE KOSTEN IN EEN OVERZICHT TER INZAGE AAN OPDRACHTGEVER WORDEN MEEGESTUURD MET DE EINDFACTUUR. NERDS ‘N SQUARES HANTEERT EEN KILOMETERVERGOEDING VAN € 0,35 PER KM.

 

 1. OPDRACHTGEVER IS GEHOUDEN OM ALLE VERDERE REDELIJKE ONKOSTEN DIE DOOR NERDS ‘N SQUARES IN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT ZIJN GEMAAKT TE VERGOEDEN.

 

 1. DE VERGOEDINGEN WORDEN, ZO NODIG VERMEERDERD MET DECLARATIES VAN ONKOSTEN OF VAN INGESCHAKELDE DERDEN, INCLUSIEF DE VERSCHULDIGDE OMZETBELASTING PER FASE OF NA VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN OPDRACHTGEVER IN REKENING GEBRACHT.

 

 1. ANNULERING VAN EEN OPDRACHT BINNEN 24 UUR VOORAFGAAND AAN DE WERKZAAMHEDEN ZAL WORDEN DOORBEREKEND TEGEN EEN TARIEF VAN 100% VAN DE GEOFFREERDE LOONKOSTEN EN 100% VAN DE APPARATUURKOSTEN. ANNULERING VAN EEN OPDRACHT BINNEN 48 UUR VOORAFGAAND AAN DE WERKZAAMHEDEN ZAL WORDEN DOORBEREKEND TEGEN EEN TARIEF VAN 50% VAN DE GEOFFREERDE LOONKOSTEN EN 50% VAN DE APPARATUURKOSTEN. KOSTEN VOOR DE ANNULERING VAN DOOR NERDS ‘N SQUARES INGEHUURD MATERIAAL, APPARATUUR, FREELANCERS EN DIENSTEN ZAL VOLLEDIG WORDEN DOORBEREKEND AAN OPDRACHTGEVER CONFORM DE VOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE PARTIJ.

 

ARTIKEL 7. BETALING / FACTURATIE

 

 1. BETALING DIENT STEEDS TE GESCHIEDEN BINNEN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM, OP EEN DOOR NERDS ‘N SQUARES AAN TE GEVEN WIJZE.

 

 1. BIJ OVEREENKOMSTEN WELKE EEN WAARDE VAN MEER DAN € 10.000,00 VERTEGENWOORDIGEN OF BIJ OPDRACHTEN WAARBIJ NERDS ‘N SQUARES BIJ DERDEN MATERIALEN MOET HUREN, INKOPEN OF ANDERZIJDS KOSTEN MAAKT BIJ DERDEN, IS DE OPDRACHTGEVER VERPLICHT NA AKKOORDVERKLARING MET DE OPDRACHT OF HET AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST BINNEN DERTIG DAGEN EEN AANBETALING TE DOEN VAN 50% VAN HET TOTAALBEDRAG VAN DE OVEREENKOMST. NA AFRONDING VAN HET PROJECT ONTVANGT OPDRACHTGEVER EEN FACTUUR VOOR DE RESTERENDE 50% EN EVENTUELE NACALCULATIE.

 

 

 1. BIJ OVEREENKOMSTEN MET BETALING IN TERMIJNEN IS DE OPDRACHTGEVER VERPLICHT NA AKKOORDVERKLARING MET DE OPDRACHT VOOR DE START VAN ELK TERMIJN DE BETALING TE HEBBEN VOLDAAN MITS ER IN OVERLEG UITSTEL VAN BETALING IS AANGEVRAAGD. ALS DE BETALING NIET WORDT VOLDAAN IS NERDS ’N SQUARES GERECHTVAARDIGD OM DE OVEREENKOMST TE BEEINDIGEN EN EEN VERGOEDING TE VRAGEN VOOR DE TOT DAN GEMAAKTE UREN EN KOSTEN.

 

 1. INDIEN DE OPDRACHTGEVER IN GEBREKE BLIJFT IN DE TIJDIGE EN/OF VOLLEDIGE BETALING VAN EEN FACTUUR, DAN IS DE OPDRACHTGEVER VAN RECHTSWEGE IN VERZUIM. DE OPDRACHTGEVER IS DAN EEN RENTE VERSCHULDIGD VAN 1% PER MAAND OF EEN DEEL VAN EEN MAAND, TENZIJ DE WETTELIJKE RENTE HOGER IS, IN WELK GEVAL DE WETTELIJKE RENTE VERSCHULDIGD IS. DE RENTE OVER HET OPEISBARE BEDRAG ZAL WORDEN BEREKEND VANAF HET MOMENT DAT DE OPDRACHTGEVER IN VERZUIM IS TOT HET MOMENT VAN VOLDOENING VAN HET VOLLEDIG VERSCHULDIGDE BEDRAG.

 

 1. DE OPDRACHTGEVER IS NIMMER GERECHTIGD TOT VERREKENING VAN HET DOOR HEM AAN NERDS ‘N SQUARES VERSCHULDIGDE. BEZWAREN TEGEN DE HOOGTE VAN EEN FACTUUR SCHORTEN DE BETALINGSVERPLICHTING NIET OP. DE OPDRACHTGEVER DIE GEEN BEROEP TOEKOMT OP AFDELING 6.5.3 (DE ARTIKELEN 231 TOT EN MET 247 BOEK 6 BW) IS EVENMIN GERECHTIGD OM DE BETALING VAN EEN FACTUUR OM EEN ANDERE REDEN OP TE SCHORTEN.
 2. INDIEN DE OPDRACHTGEVER IN GEBREKE OF IN VERZUIM IS IN DE (TIJDIGE) NAKOMING VAN ZIJN VERPLICHTINGEN, DAN KOMEN ALLE REDELIJKE KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE VOOR REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER. DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN WAT IN DE NEDERLANDSE INCASSOPRAKTIJK GEBRUIKELIJK IS, MOMENTEEL DE BEREKENINGSMETHODE VOLGENS RAPPORT VOORWERK II. INDIEN NERDS ‘N SQUARES ECHTER HOGERE KOSTEN TER INCASSO HEEFT GEMAAKT DIE REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK WAREN, KOMEN DE WERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN VOOR VERGOEDING IN AANMERKING. DE EVENTUELE GEMAAKTE GERECHTELIJKE EN EXECUTIEKOSTEN ZULLEN EVENEENS OP DE OPDRACHTGEVER WORDEN VERHAALD. DE OPDRACHTGEVER IS OVER DE VERSCHULDIGDE INCASSOKOSTEN EVENEENS RENTE VERSCHULDIGD.

 

ARTIKEL 8. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMSTEN

 

 1. DE OVEREENKOMST WORDT AANGEGAAN VOOR BEPAALDE TIJD TENZIJ UIT DE AARD DER STREKKING VAN DE VERLEENDE OPDRACHT VOORTVLOEIT DAT DEZE VOOR ONBEPAALDE TIJD IS AANGEGAAN.

 

 1. OPDRACHTGEVER EN NERDS ‘N SQUARES ZIJN TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD OM DE OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD, DOOR MIDDEL VAN OPZEGGING TE DOEN EINDIGEN. EEN RECHTERLIJKE TUSSENKOMST IS DAARTOE NIET VEREIST. EEN DERGELIJKE OPZEGGING DIENT TE GESCHIEDEN BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN EN MET INACHTNEMING VAN EEN OPZEGTERMIJN VAN 1 (ÉÉN) MAAND.

 

 1. DE OVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD KAN NIET TUSSENTIJDS WORDEN OPGEZEGD TENZIJ ER SPRAKE IS VAN DRINGENDE OMSTANDIGHEDEN TEN GEVOLGE WAARVAN HET VAN OPDRACHTGEVER OF NERDS ‘N SQUARES IN REDELIJKHEID NIET MEER KAN WORDEN GEVERGD DAT DE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT LANGER VOORTDUURT. DIT DIENT GEMOTIVEERD EN SCHRIFTELIJK AAN DE ANDERE PARTIJ TE WORDEN BEKENDGEMAAKT. EEN EN ANDER ONVERMINDERD DE VERPLICHTING VAN OPDRACHTGEVER DE VOLLEDIGE OVEREENGEKOMEN VERGOEDING TE BETALEN.

 

 1. INDIEN OPDRACHTGEVER DE OVEREENKOMST IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORGAANDE LEDEN VOORTIJDIG GEHEEL DAN WEL GEDEELTELIJK HEEFT OPGEZEGD MET WEDERZIJDSE INSTEMMING, HEEFT NERDS ‘N SQUARES RECHT OP VERGOEDING VAN HET AAN ZIJN ZIJDE ONTSTANE EN AANNEMELIJK TE MAKEN BEZETTINGSVERLIES EVENALS VAN ADDITIONELE KOSTEN DIE HIJ REDELIJKERWIJZE HEEFT MOETEN MAKEN TENGEVOLGE VAN DE VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST. DIT TENZIJ ER FEITEN DAN WEL OMSTANDIGHEDEN AAN DE VOORTIJDIGE BEËINDIGING TEN GRONDSLAG LIGGEN DIE AAN NERDS ‘N SQUARES ZIJN TOE TE REKENEN.

 

 1. INGEVAL EEN VAN BEIDE PARTIJEN IN STAAT VAN FAILLISSEMENT GERAAKT, SURSEANCE VAN BETALING AANVRAAGT OF DE BEDRIJFSVOERING STAAKT, HEEFT DE ANDERE PARTIJ HET RECHT DE OVEREENKOMST ZONDER INACHTNEMING VAN EEN OPZEGTERMIJN TE BEËINDIGING, EEN EN ANDER ONDER VOORBEHOUD VAN RECHTEN

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS BEVOEGD DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN OP TE SCHORTEN OF DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN, INDIEN:

OPDRACHTGEVER DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST NIET, NIET VOLLEDIG OF NIET TIJDIG NAKOMT; NA HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST NERDS ‘N SQUARES TER KENNIS GEKOMEN OMSTANDIGHEDEN GOEDE GROND GEVEN TE VREZEN DAT OPDRACHTGEVER DE VERPLICHTINGEN NIET ZAL NAKOMEN; INDIEN OPDRACHTGEVER BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST VERZOCHT IS OM ZEKERHEID TE STELLEN VOOR DE VOLDOENING VAN ZIJN VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST EN DEZE ZEKERHEID UITBLIJFT OF ONVOLDOENDE IS; INDIEN DOOR DE VERTRAGING AAN DE ZIJDE VAN OPDRACHTGEVER NIET LANGER VAN NERDS ‘N SQUARES KAN WORDEN GEVERGD DAT HIJ DE OVEREENKOMST TEGEN DE OORSPRONKELIJK OVEREENGEKOMEN CONDITIES ZAL NAKOMEN.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES HEEFT TEVENS DE BEVOEGDHEID DE AFGIFTE VAN BESCHEIDEN OF ANDERE ZAKEN AAN OPDRACHTGEVER OF DERDEN OP TE SCHORTEN, TOT OP HET MOMENT DAT ALLE OPEISBARE VORDERINGEN OP OPDRACHTGEVER VOLLEDIG ZIJN VOLDAAN.

 

 1. INDIEN DE VOORTGANG IN DE UITVOERING OF DE LEVERING VAN HET WERK DOOR VERZUIM VAN OPDRACHTGEVER OF DOOR OVERMACHT AAN ZIJN ZIJDE WORDT VERTRAAGD, KAN DOOR NERDS ‘N SQUARES HET VOLLEDIG OVEREENGEKOMEN BEDRAG IN REKENING WORDEN GEBRACHT, ONVERMINDERD ZIJN RECHT VERDERE KOSTEN, SCHADE EN RENTE TE VORDEREN.

 

 1. INDIEN DE OVEREENKOMST WORDT ONTBONDEN ZIJN DE VORDERINGEN VAN NERDS ‘N SQUARES OP OPDRACHTGEVER ONMIDDELLIJK OPEISBAAR.

 

 

ARTIKEL 9. MUZIEKRECHTEN

 

 1. VOOR MUZIEK WELKE NIET ZIJN AFGEKOCHT IN EEN VIDEOPRODUCTIE OF ONLINE UITING MOETEN DOOR DE OPDRACHTGEVER EEN VERGOEDING VOOR DE RECHTEN AFGEDRAGEN WORDEN AAN EEN AUTEURSRECHTENORGANISATIE ZOALS BUMA/STEMRA, SENA, STICHTING SYNC OF EEN HIERMEE VERGELIJKBARE ORGANISATIE. OPDRACHTGEVER IS TEN ALLEN TIJDE EINDVERANTWOORDELIJK VOOR DE REGISTRATIE, VERGOEDING EN BETALING VAN DEZE AUTERSRECHTEN.

 

 1. DEZE AUTEURSRECHTEN ZIJN ADDITIONELE KOSTEN, DIE NIET IN DE OFFERTE WORDEN MEEGENOMEN. DE HOOGTE VAN DE RECHTEN WORDEN BEPAALD DOOR DE BETREFFENDE AUTEURSRECHTENORGANISATIE EN WORDEN TOEGEVOEGD AAN DE EINDFACTUUR EN DE NACALCULATIE.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES KAN OP VERZOEK EEN SCHATTING VAN DEZE KOSTEN GEVEN ALS PM POST MAAR HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. DE DAADWERKELIJKE KOSTEN, BEPAALD DOOR DE AUTEURSRECHTENORGANISATIE, ZULLEN DOOR NERDS ‘N SQUARES ACHTERAF WORDEN GEFACTUREERD AAN DE OPDRACHTGEVER.

 

ARTIKEL 10. DIGITIALE PROEVEN

 

 1. OPDRACHTGEVER IS GEHOUDEN DE DOOR HEM AL DAN NIET OP VERZOEK VAN NERDS ‘N SQUARES ONTVANGEN DIGITALE PROEF OF VERSIE ZORGVULDIG OP FOUTEN EN/OF GEBREKEN TE CONTROLEREN EN DEZE IN HET VOORKOMENDE GEVAL MET BEKWAME SPOED GECORRIGEERD OF GOEDGEKEURD AAN NERDS ‘N SQUARES TE RETOURNEREN.

 

 1. GOEDKEURING VAN DE DIGITALE PROEVEN OF VERSIES DOOR OPDRACHTGEVER GELDT ALS ERKENNING VAN HET FEIT DAT NERDS ‘N SQUARES DE AAN DE PROEVEN OF VERSIE VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN TIJDIG EN CORRECT HEEFT UITGEVOERD.
 2. NERDS ‘N SQUARES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR AFWIJKINGEN, FOUTEN EN GEBREKEN DIE ONOPGEMERKT ZIJN GEBLEVEN IN DE DOOR OPDRACHTGEVER GOEDGEKEURDE OF GECORRIGEERDE PROEVEN OF VERSIES.

 

 1. ELKE OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN OPDRACHTGEVER VERVAARDIGDE PROEF OF VERSIE WORDT NAAST DE OVEREENGEKOMEN PRIJS IN REKENING GEBRACHT, TENZIJ UITDRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN DAT DE KOSTEN VAN DEZE CORRECTIES IN DE PRIJS ZIJN INBEGREPEN.

 

 1. NA HET AKKOORD ZAL NERDS ‘N SQUARES OVERGAAN TOT (DEEL)FACTURERING EN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST VOORTZETTEN. FACTURERING KAN GEFASEERD PLAATSVINDEN ZOALS VASTGELEGD IN DE OVEREENKOMST.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES HEEFT HET RECHT DE OVEREENKOMST IN DEELLEVERINGEN NA TE KOMEN.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. NERDS ‘N SQUARES ZAL ZIJN WERKZAAMHEDEN NAAR BESTE KUNNEN VERRICHTEN EN DAARBIJ DE ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEMEN DIE VAN NERDS ‘N SQUARES MAG WORDEN VERWACHT. INDIEN EEN FOUT GEMAAKT WORDT DOORDAT DE OPDRACHTGEVER HEM ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE HEEFT VERSTREKT, IS NERDS ‘N SQUARES VOOR DE DAARDOOR ONTSTANE SCHADE NIET AANSPRAKELIJK.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DOOR OPDRACHTGEVER AANGELEVERD MATERIAAL.

 

 1. OPDRACHTGEVER IS AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE DIE NERDS ‘N SQUARES MOCHT LIJDEN TEN GEVOLGE VAN EEN AAN OPDRACHTGEVER TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIENDE UIT DE OVEREENKOMST EN DEZE VOORWAARDEN.

 

 1. WIJZIGINGEN IN DE GEGEVENS VAN OPDRACHTGEVER DIENT OPDRACHTGEVER DIRECT SCHRIFTELIJK MEDE TE DELEN AAN NERDS ‘N SQUARES. INDIEN DE OPDRACHTGEVER HIERIN VERZUIMT, IS DE OPDRACHTGEVER AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE NERDS ‘N SQUARES ALS GEVOLG DAARVAN LIJDT.

 

 1. IN GEVAL VAN TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST IS NERDS ‘N SQUARES SLECHTS AANSPRAKELIJK VOOR VERVANGENDE SCHADEVERGOEDING, D.W.Z. VERGOEDING VAN DE WAARDE VAN DE ACHTERWEGE GEBLEVEN PRESTATIE.

 

 1. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NERDS ‘N SQUARES IS DAAROM BEPERKT TOT DE VERGOEDING WELKE NERDS ‘N SQUARES VOOR HAAR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST HEEFT ONTVANGEN. VOOR OVEREENKOMSTEN DIE EEN LANGERE DOORLOOPTIJD HEBBEN DAN ZES MAANDEN, GELDT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VERDER IS BEPERKT TOT MAXIMAAL DE VERGOEDING OVER DE LAATSTE ZES MAANDEN.

 

 1. BOVENDIEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NERDS ‘N SQUARES IN TOTALITEIT BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET DESBETREFFENDE GEVAL ONDER DE AFGESLOTEN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITGEKEERD, VERMEERDERD MET HET BEDRAG VAN HET EIGEN RISICO. NERDS ‘N SQUARES MAG DE VERPLICHTING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE VERREKENEN MET DE NIET BETAALDE FACTUREN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE RENTE EN KOSTEN.

 

 1. VOORNOEMDE LIMITERINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING INDIEN ER SPRAKE IS VAN GROVE SCHULD OF OPZET DOOR NERDS ‘N SQUARES OF HAAR LEIDINGGEVENDEN.

 

 1. VOOR PERSONEN DIE NERDS ‘N SQUARES OP AANWIJZING VAN OPDRACHTGEVER HEEFT INGESCHAKELD, IS NERDS ‘N SQUARES NIET AANSPRAKELIJK.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS INDIEN ER SPRAKE IS VAN AANSPRAKELIJKHEID, UITSLUITEND AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE SCHADE. VOOR ANDERE DIRECTE, INDIRECTE EN/OF GEVOLGSCHADE ( INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST, BEDRIJFSSTAGNATIEKOSTEN, VERLIES VAN RELATIES, O.A. VOORTVLOEIENDE UIT ENIGE VERTRAGING, VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL, OVERSCHRIJDING VAN EEN LEVERINGSTERMIJN EN/OF GECONSTATEERDE GEBREKEN) DAN DOOR OPDRACHTGEVER GELEDEN DIRECTE VERMOGENSSCHADE IS NERDS ‘N SQUARES NIET AANSPRAKELIJK.

 

 1. VOOR ZOVER OPDRACHTGEVER EN NERDS ‘N SQUARES IN DE OVEREENKOMST VAN DE OPDRACHT OF TIJDENS DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT, TERMIJNEN ZIJN OVEREENGEKOMEN WAARBINNEN DE WERKZAAMHEDEN DIENEN TE WORDEN VERRICHT, ZIJN DEZE TERMIJNEN, TENZIJ UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN ZOALS BIJ EEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT VOOR BEPAALDE TIJD, INDICATIEF. OVERSCHRIJDING DAARVAN ZAL NIMMER EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTING VAN NERDS ‘N SQUARES OPLEVEREN EN DAAROM OPDRACHTGEVER NIET HET RECHT GEVEN OM SCHADEVERGOEDING EN/OF ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST TE VORDEREN. BIJ OVERSCHRIJDING VAN EEN TERMIJN DIENT DE OPDRACHTGEVER NERDS ‘N SQUARES DAAROM SCHRIFTELIJK IN GEBREKE TE STELLEN. NERDS ‘N SQUARES DIENT DAARBIJ EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN GEBODEN OM ALSNOG UITVOERING TE GEVEN AAN DE OVEREENKOMST.

 

 1. OPDRACHTGEVER IS VERPLICHT OM BINNEN 2 MAANDEN NADAT OPDRACHTGEVER EEN ONJUISTHEID IN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN HET AL DAN NIET DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADERISICO HEEFT GESIGNALEERD OF REDELIJKERWIJZE HAD KUNNEN SIGNALEREN, DAARVAN SCHRIFTELIJK MEDEDELING TE DOEN AAN NERDS ‘N SQUARES.

 

 1. INDIEN DE IN HET VOORGAANDE LID BEDOELDE MEDEDELING NIET OF TE LAAT WORDT GEDAAN, IS NERDS ‘N SQUARES OP GEEN ENKELE WIJZE VERPLICHT TEGENOVER OPDRACHTGEVER OM DE GELEDEN SCHADE ONGEDAAN TE MAKEN OP WIJZE DIE PAST BIJ, EN AANSLUIT OP DE INHOUD VAN DE OPDRACHT EN DE AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN.

 

 1. OPDRACHTGEVER VRIJWAART NERDS ‘N SQUARES VOOR ALLE AANSPRAKEN DIE DERDEN TEN OPZICHTE VAN NERDS ‘N SQUARES PRETENDEREN EN UITOEFENEN TER VERGOEDING VAN GELEDEN SCHADE, GEMAAKTE KOSTEN, GEDERFDE WINST EN ANDERE UITGAVEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET EN/OF VOORTVLOEIEN UIT DE UITVOERING DOOR NERDS ‘N SQUARES VAN DE OPDRACHT.

 

 1. NA VERLOOP VAN TWAALF MAANDEN TE REKENEN VANAF DE DAG VAN HET VERSTREKKEN VAN HET ADVIES VERVALT IEDER RECHT VAN OPDRACHTGEVER TEGENOVER NERDS ‘N SQUARES TER ZAKE SCHADE ONTSTAAN DOOR EVENTUELE TEKORTKOMINGEN EN/OF FOUTEN VAN NERDS ‘N SQUARES BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

 

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS NIET GEHOUDEN TOT HET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING TEN OPZICHTE VAN DE OPDRACHTGEVER INDIEN HIJ DAARTOE GEHINDERD WORDT ALS GEVOLG VAN EEN OMSTANDIGHEID DIE NIET IS TE WIJTEN AAN SCHULD, EN NOCH KRACHTENS DE WET, EEN RECHTSHANDELING OF IN HET VERKEER GELDENDE OPVATTINGEN VOOR ZIJN REKENING KOMT.

 

 1. ONDER OVERMACHT WORDT IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERSTAAN, NAAST WAT OP DAT GEBIED IN DE WET EN JURISPRUDENTIE WORDT BEGREPEN, ALLE VAN BUITENKOMENDE OORZAKEN, VOORZIEN OF NIET-VOORZIEN, WAAROP NERDS ‘N SQUARES GEEN INVLOED KAN UITOEFENEN, DOCH WAARDOOR NERDS ‘N SQUARES NIET IN STAAT IS ZIJN VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN. ALS DERGELIJKE OVERMACHT OPLEVERENDE OMSTANDIGHEDEN GELDEN IN IEDER GEVAL DE ONMOGELIJKHEID DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN VANWEGE VERHINDERING VAN DOOR NERDS ‘N SQUARES INGESCHAKELDE DERDEN, EVENALS ONMOGELIJKHEID VOOR NERDS ‘N SQUARES TENGEVOLGE VAN ZIEKTE, STAKINGEN, VERSTORINGEN VAN ENERGIEVOORZIENINGEN, VERKEERSSTOORNISSEN, STOORNISSEN IN TRANSPORT EN POST EN/OF TELECOMMUNICATIE EVENALS STORINGEN IN NETWERKEN, INFRASTRUCTUUR EN COMPUTERINBRAAK. DE OPSOMMING IS NIET LIMITATIEF.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES KAN GEDURENDE DE PERIODE DAT DE OVERMACHT VOORTDUURT DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST OPSCHORTEN. INDIEN DEZE PERIODE LANGER DUURT DAN TWEE MAANDEN, DAN IS IEDER DER PARTIJEN GERECHTIGD DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN, ZONDER VERPLICHTING TOT VERGOEDING VAN SCHADE AAN DE ANDERE PARTIJ.

 

 1. VOOR ZOVER NERDS ‘N SQUARES TEN TIJDE VAN HET INTREDEN VAN OVERMACHT ZIJN VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST INMIDDELS GEDEELTELIJK IS NAGEKOMEN OF DEZE ZAL KUNNEN NAKOMEN, EN AAN HET NAGEKOMEN RESPECTIEVELIJK NA TE KOMEN GEDEELTE ZELFSTANDIGE WAARDE TOEKOMT, IS NERDS ‘N SQUARES GERECHTIGD OM HET AL NAGEKOMEN RESPECTIEVELIJK NA TE KOMEN GEDEELTE SEPARAAT TE FACTUREREN. DE OPDRACHTGEVER IS GEHOUDEN DEZE FACTUUR TE VOLDOEN ALS WARE ER SPRAKE VAN EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST.

 

ARTIKEL 13. KLACHTEN

 

 1. DE OPDRACHTGEVER IS GEHOUDEN MET BEKWAME SPOED NA AFLEVERING TE ONDERZOEKEN OF NERDS ‘N SQUARES DE OVEREENKOMST DEUGDELIJK IS NAGEKOMEN EN IS VOORTS GEHOUDEN NERDS ‘N SQUARES ER DIRECT SCHRIFTELIJK VAN IN KENNIS TE STELLEN, ZODRA HEM HET TEGENDEEL BLIJKT.

 

 1. KLACHTEN OVER DE GELEVERDE DIENSTEN/ZAKEN DIENEN DOOR DE OPDRACHTGEVER IN IEDER GEVAL BINNEN 14 DAGEN NA ONTDEKKING, DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN NA LEVERING VAN DE BETREFFENDE DIENST/ZAAK SCHRIFTELIJK TE WORDEN GEMELD AAN NERDS ‘N SQUARES. DE INGEBREKESTELLING DIENT EEN ZO GEDETAILLEERD MOGELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE TEKORTKOMING TE BEVATTEN, ZODAT NERDS ‘N SQUARES IN STAAT IS ADEQUAAT TE REAGEREN.

 

 1. INDIEN EEN KLACHT GEGROND IS, ZAL NERDS ‘N SQUARES DE DIENSTEN/ZAKEN ALSNOG LEVEREN ZOALS OVEREENGEKOMEN, TENZIJ DIT INMIDDELS DOOR DE OPDRACHTGEVER AANTOONBAAR ZINLOOS IS GEWORDEN. DIT LAATSTE DIENT DOOR DE OPDRACHTGEVER SCHRIFTELIJK KENBAAR TE WORDEN GEMAAKT.

 

 1. DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST GELDT TUSSEN PARTIJEN ALS DEUGDELIJK INDIEN DE OPDRACHTGEVER IN GEBREKE IS GEBLEVEN HET ONDERZOEK OF DE KENNISGEVING BEDOELD IN LID 1 VAN DIT ARTIKEL TIJDIG TE DOEN.

 

 1. DE PRESTATIE VAN DE NERDS ‘N SQUARES GELDT IN ELK GEVAL TUSSEN PARTIJEN ALS DEUGDELIJK, INDIEN DE OPDRACHTGEVER HET GELEVERDE OF EEN GEDEELTE VAN HET GELEVERDE IN GEBRUIK HEEFT GENOMEN, HEEFT BEWERKT OF VERWERKT, AAN DERDEN HEEFT GELEVERD, RESPECTIEVELIJK IN GEBRUIK HEEFT DOEN NEMEN, HEEFT DOEN BEWERKEN OF VERWERKEN OF AAN DERDEN HEEFT DOEN LEVEREN, TENZIJ DE OPDRACHTGEVER HET BEPAALDE IN HET EERSTE LID VAN DIT ARTIKEL IN ACHT HEEFT GENOMEN.

 

 1. INDIEN HET ALSNOG VERRICHTEN VAN DE OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN OF HET LEVEREN VAN ZAKEN NIET MEER MOGELIJK OF ZINVOL IS, ZAL NERDS ‘N SQUARES SLECHTS AANSPRAKELIJK ZIJN BINNEN DE GRENZEN VAN ARTIKEL 11.

 

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING

 

 1. TENZIJ ENIGE WETSBEPALING, VOORSCHRIFT OF ANDERE REGEL HAAR DAARTOE VERPLICHT, IS NERDS ‘N SQUARES VERPLICHT TOT GEHEIMHOUDING TEGENOVER DERDEN TEN AANZIEN VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE DIE IS VERKREGEN VAN DE OPDRACHTGEVER. DE OPDRACHTGEVER KAN TER ZAKE EEN ONTHEFFING VERLENEN. INFORMATIE GELDT ALS VERTROUWELIJK ALS DIT DOOR DE ANDERE PARTIJ IS MEDEGEDEELD OF ALS DIT VOORTVLOEIT UIT DE AARD VAN DE INFORMATIE.

 

 1. BEHOUDENS SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE OPDRACHTGEVER IS NERDS ‘N SQUARES NIET GERECHTIGD DE VERTROUWELIJKE INFORMATIE DIE AAN HAAR DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING WORDT GESTELD AAN TE WENDEN VOOR EEN ANDER DOEL DAN WAARVOOR ZIJ WERD VERKREGEN. HIEROP WORDT ECHTER EEN UITZONDERING GEMAAKT IN HET GEVAL NERDS ‘N SQUARES VOOR ZICHZELF OPTREEDT IN EEN TUCHT-, CIVIELE- OF STRAFPROCEDURE WAARBIJ DEZE INFORMATIE VAN BELANG KAN ZIJN.

 

 1. TENZIJ SPRAKE IS VAN ENIGE WETSBEPALING, VOORSCHRIFT OF ANDERE REGEL DIE OPDRACHTGEVER VERPLICHT TOT OPENBAARMAKING OF WANNEER DAARTOE DOOR NERDS ‘N SQUARES VOORAFGAANDE TOESTEMMING IS VERLEEND, ZAL OPDRACHTGEVER DE INHOUD VAN RAPPORTEN, WERKEN, ADVIEZEN OF ANDERE AL DAN NIET SCHRIFTELIJKE UITINGEN VAN NERDS ‘N SQUARES, NIET AAN DERDEN VERSTREKKEN.

 

ARTIKEL 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZAKEN VAN OPDRACHTGEVER

 

 1. ALLE IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST DOOR NERDS ‘N SQUARES TOT STAND GEBRACHTE OF GELEVERDE ZAKEN OF RESULTATEN VAN DIENSTEN BLIJVEN EIGENDOM VAN NERDS ‘N SQUARES, TOTDAT DE DOOR OPDRACHTGEVER VERSCHULDIGDE BEDRAGEN GEHEEL ZIJN VOLDAAN.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES ZAL DE DOOR DE OPDRACHTGEVER AAN HAAR TOEVERTROUWDE ZAKEN IN HET KADER VAN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST BEWAREN MET DE ZORG VAN EEN GOED BEWAARDER. NERDS ‘N SQUARES IS EVENWEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN DE TOEVERTROUWDE ZAKEN EN OPSLAG VAN BESTANDEN
 2. NERDS ‘N SQUARES ZAL DE VOOR OPDRACHTGEVER GEMAAKTE FILMBEELDEN OF ANDERE WERKEN TOT EEN MAXIMUM PERIODE VAN ÉÉN JAAR OPSLAAN. TEGEN EEN ADDITIONELE VERGOEDING, OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN KLANT EN VASTGELEGD IN EEN OVEREENKOMST KAN NERDS ‘N SQUARES DE GEMAAKTE FILMBEELDEN OF ANDERE WERKEN VOOR EEN LANGERE PERIODE OPSLAAN.

 

 1. NERDS ‘N SQUARES IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN FILMBEELDEN OF ANDERE WERKEN DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN ALS COMPUTERCRASHES, BRAND, INBRAAK OF ANDERE ONVOORZIENE SITUATIES. NERDS ‘N SQUARES IS EVENWEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN DE TOEVERTROUWDE ZAKEN EN OPSLAG VAN BESTANDEN.

 

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 1. NERDS ‘N SQUARES BEHOUDT ZICH DE RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN VOOR DIE HAAR TOEKOMEN OP GROND VAN DE AUTEURSWET. HET EIGENDOM VAN DOOR NERDS ‘N SQUARES GELEVERDE PROJECTEN ZOALS VIDEOPRODUCTIES, VERSTREKTE IDEEËN, BEELDEN, CONCEPTEN, ILLUSTRATIES OF (PROEF)-ONTWERPEN ETC. BLIJFT DAAROM VOLLEDIG BIJ NERDS ‘N SQUARES. DEZE MOGEN HIERDOOR NIET VERVEELVOUDIGD, GEREPRODUCEERD OF BEWERKT WORDEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NERDS ‘N SQUARES.

 

 1. HET IS MOGELIJK AUTEURSRECHTEN AF TE KOPEN IN OVEREENSTEMMING MET NERDS ‘N SQUARES. MIDDELS EEN LICENTIEVERGOEDING OFWEL ROYALTY FEE KAN EEN AFGESPROKEN GEBRUIKSVORM VAST WORDEN GELEGD OM ZO JURIDISCH VOOR DE OPDRACHTGEVER HET TOESTAAN VAN DIT GEBRUIK VAST TE LEGGEN.

 

 1. DOOR HET VERSTREKKEN VAN EEN OPDRACHT TOT GEBRUIK, VERVEELVOUDIGING OF REPRODUCTIE VAN DOOR DE AUTEURSWET OF ENIG INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT BESCHERMDE ZAKEN, VERKLAART OPDRACHTGEVER, DAT GEEN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT OF INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHT VAN DERDEN WORDT GEMAAKT EN VRIJWAART HIJ NERDS ‘N SQUARES IN EN BUITEN RECHTE VOOR ALLE GEVOLGEN UIT HET GEBRUIK, DE VERVEELVOUDIGING OF REPRODUCTIE VOORTVLOEIENDE.

 

 1. TENZIJ UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN, BEHOORT NIET TOT DE OPDRACHT HET UITVOEREN VAN ONDERZOEK NAAR HET BESTAAN VAN OCTROOIRECHTEN, MERKRECHTEN, TEKENING OF MODELRECHTEN, AUTEURSRECHTEN EN PORTRETRECHTEN VAN DERDEN. DITZELFDE GELDT VOOR EEN EVENTUEEL ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE BESCHERMINGSVORMEN VOOR OPDRACHTGEVER.

 

 1. TENZIJ HET PROJECT ER ZICH NIET VOOR LEENT, IS NERDS ‘N SQUARES TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD OM ZIJN NAAM HIERBIJ TE (LATEN) VERMELDEN OF VERWIJDEREN. ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING IS HET OPDRACHTGEVER NIET TOEGESTAAN HET PROJECT ZONDER VERMELDING VAN DE NAAM VAN NERDS ‘N SQUARES IN PRODUCTIE TE NEMEN, OPENBAAR TE MAKEN OF TE VERVEELVOUDIGEN.

 

 1. WANNEER OPDRACHTGEVER VOLLEDIG VOLDOET AAN ZIJN VERPLICHTINGEN ALS GEVOLG VAN DE OVEREENKOMST MET NERDS ‘N SQUARES, VERKRIJGT HIJ EEN EXCLUSIEVE LICENTIE TOT HET GEBRUIK VAN HET PROJECT VOOR ZOVER DIT BETREFT HET RECHT VAN OPENBAARMAKING EN VERVEELVOUDIGING IN OVEREENSTEMMING MET DE BIJ DE OPDRACHT OVEREENGEKOMEN BESTEMMING. ZIJN ER OVER DE BESTEMMING GEEN AFSPRAKEN GEMAAKT, DAN BLIJFT DE LICENTIE- VERLENING BEPERKT TOT DAT GEBRUIK VAN HET PROJECT, WAARVOOR OP HET MOMENT VAN HET VERSTREKKEN VAN DE OPDRACHT VASTSTAANDE PLANNEN BESTONDEN. DEZE PLANNEN DIENEN AANTOONBAAR VOOR HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST AAN NERDS ‘N SQUARES BEKEND TE ZIJN GEMAAKT.

 

 1. ALLE DOOR NERDS ‘N SQUARES GEMAAKTE PROJECTEN HEBBEN, TENZIJ EXPLICIET ANDERS VERMELD, GEEN LICENTIE-OVEREENSTEMMING VOOR GEBRUIK BUITEN NEDERLAND. DE KOSTEN VOOR TOESTEMMING OFWEL EEN LICENTIE VOOR GEBRUIK BUITEN NEDERLAND ZULLEN, TENZIJ VOORAF OVEREENKOMEN,  SEPARAAT CONFORM DE HIERVOOR GELDENDE NORMEN IN DE BRANCHE WORDEN GEFACTUREERD.

 

 1. DE KOSTEN VAN OM BIJ DERDEN LICENTIES TE VERWERVEN VOOR AUTEURSRECHTELIJK MATERIAAL DAT BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST ZAL WORDEN GEBRUIKT, ZIJN VOOR OPDRACHTGEVER. ONDER AUTEURSRECHTELIJK MATERIAAL WORDT ONDER ANDERE MAAR NIET UITPUTTEND VERSTAAN: FONTS, SOFTWARE, HUISSTIJLELEMENTEN, FOTO’S, VIDEO’S, STOCKBEELDEN EN COMPOSITIES. DEZE KOSTEN ZIJN VERPLICHT AF TE NEMEN EN OPDRACHTGEVER IS HIERVOOR VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK.

 

 1. OPDRACHTGEVER IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE AFHANDELING VAN DE PORTRETRECHTEN VAN FIGURANTEN, GEÏNTERVIEWDEN OF ANDERE PERSONEN OF RECHTHEBBENDEN VAN EEN VIDEOPRODUCTIE. DITZELFDE GELDT VOOR HET BEELDRECHT VAN BIJVOORBEELD GEBOUWEN, KUNSTWERKEN OF LOCATIES. DE KOSTEN VOOR DE REGISTRATIE EN AFKOOP VAN DEZE RECHTEN ZIJN VOOR REKENING VAN OPDRACHTGEVER EN ZULLEN TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN ADDITIONEEL WORDEN GEFACTUREERD.

 

 1. ZOWEL NERDS ‘N SQUARES ALS DE OPDRACHTGEVER HEBBEN HET RECHT EEN PROJECT OF VIDEOPRODUCTIE OPENBAAR TE MAKEN EN/OF TE (DOEN) VERMENIGVULDIGEN TEN BEHOEVE VAN HAAR EIGEN PROMOTIE OP BIJVOORBEELD EEN SHOWREEL, HET INTERNET, EEN OVERZICHTSTENTOONSTELLING, FILMFESTIVAL OF EEN SOORTGELIJKE MANIFESTATIE DAN WEL TEN BEHOEVE VAN EVENEMENTEN EN MEDIA GERICHT OP EEN DEMONSTRATIE EN PROMOTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN/OF NERDS ‘N SQUARES, ZONDER DAT HIERVOOR VOORAFGAAND TOESTEMMING IS VEREIST EN ZONDER DAT DIENAANGAANDE ENIGE VERGOEDING BEHOEFT TE WORDEN BETAALD.

 

 1. HET GEBRUIK DOOR NERDS ‘N SQUARES IS ECHTER SLECHTS MOGELIJK, NADAT HET PROJECT OF VIDEOPRODUCTIE AL OPENBAAR IS GEMAAKT. INDIEN DE FILM DOOR DWINGENDE OMSTANDIGHEDEN NIET MEER VOOR VERTONING GESCHIKT IS, ZAL OPDRACHTGEVER NERDS ‘N SQUARES HIERVAN SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE BRENGEN. IN DAT GEVAL IS NERDS ‘N SQUARES NIET MEER GERECHTIGD DE VIDEOPRODUCTIE VOOR BOVENSTAANDE DOELEINDEN TE VERTONEN.

 

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. OP ALLE OVEREENKOMSTEN TUSSEN OPDRACHTGEVER EN NERDS ‘N SQUARES IS UITSLUITEND HET NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING. DE EVENTUELE TOEPASSELIJKHEID VAN HET WEENS KOOPVERDRAG WORDT UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

 

 1. ALLE GESCHILLEN VERBAND HOUDENDE MET OF VOORTVLOEIENDE UIT DE UITLEG EN/OF NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT WORDEN, MET UITZONDERING VAN DE GESCHILLEN DIE TOT DE UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE KANTONRECHTER BEHOREN BESLECHT DOOR DE RECHTBANK TE AMSTERDAM.

 

 

ARTIKEL 18. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 

 1. DE VOORWAARDEN ZIJN TE RAADPLEGEN EN TE KOPIËREN EN OP TE SLAAN MIDDELS DE WEBSITE NERDSNSQUARES.COM/VOORWAARDEN

 

 1. DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS STEEDS BEPALEND VOOR DE UITLEG DAARVAN.